Single Blog Title

This is a single blog caption

Samarbete är nyckeln för Åboland

Tom Simola skriver i sin ledare (ÅU 16.3) om behovet av framtidsvisioner och ledarskap i Åboland.

Jag instämmer i Simolas tolkning av behoven men är kanske mer tveksam till hans förslag till lösning.
Åboland är en unik region med mångsidiga förhållanden; inom området ryms allt från ytterskärgård till storstadsmiljöer.

Mångsidigheten för med sig både möjligheter och utmaningar – speciellt gällande den svenskspråkiga servicen.

Jag håller med Simola om behovet av visioner.

Utan en klar vision så blir det avsevärt svårare att uppnå målet om en fungerande service på svenska.

För att en vision ska vara annat än ord på papper så är det dock mycket viktigt att den formuleras tillsammans.

Vårdpolitiken är både lokal, regional och nationell och då behövs det beslutsfattare med insyn i och kunskap om alla nivåer.

En fullmäktigeledamot i en kommun i Åboland har fått ett mandat att bevaka och besluta om sina kommuns intressen.

Som lokalpolitiker i Åbo får jag som fullmäktigeledamot den mest detaljerade informationen berett under tjänstemannaansvar för att kunna fatta medvetna beslut.

En utomstående person kan omöjligt ha en lika god insyn i det lokala, framförallt då man representerar ett geografiskt mycket mer brett område.

Att en riksdagsledamot inte kommenterar lokala frågor har jag alltid sett som ett tecken på en respekt för oss beslutsfattare och för dem som har valt oss.

Det handlar om att låta dem som har ett demokratiskt mandat och också den bästa insynen i sakfrågorna sköta sitt uppdrag.

Vårdfrågorna kommer att vara centrala i den närmaste framtiden.

Den nya regeringen måste fortsätta med att reformera vård och omsorg och det kommer fortfarande att finnas utmaningar.

I Egentliga Finland är en av de stora utmaningarna hur vi kan trygga den svenskspråkiga vården – både på lokal och regional nivå.

Det är alldeles klart att Åbolands sjukhus är en central del av att lösa den ekvationen.

Därför har SFP i Egentliga Finland alltid arbetat hårt för att den tvåspråkiga miljön på Åbolands ska bevaras.

Det bästa sättet att trygga den svenskspråkiga servicen är att tillsammans utarbeta en vision för hur vi vill att vården ska utvecklas.

Den åboländska riksdagsledamoten ska gärna vara med och tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän i regionen ta fram Åbolands vision för framtiden.

Visionsarbetet ska också ge vår nya åboländska representant i riksdagen en klar målbild att arbeta för då den nya vårdreformen byggs upp.

Ida Schauman
Fullmäktigeledamot, Åbo
Riksdagsvalskandidat, SFP